Biografia

Zawilec2_gajowy_wykadrowany2_cm05

MIRA KUŚ, ur. w Gorlicach, w rodzinie nauczycielskiej –  poetka, eseistka.

Biografia

Ukończyła fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikowała m.in. w paryskiej „Kulturze”, „Twórczości”,  „Odrze”, „Znaku”, „Więzi”, „NaGłosie” (mówionym i późniejszym, wydawanym na papierze), „Dekadzie Literackiej”, „Arcanach”, „Zeszytach Literackich”. Od 2010 roku publikuje głównie w Internecie. Przekłady jej wierszy ukazują się w prasie zagranicznej, głównie w Niemczech i USA, a także w Hiszpanii, Rosji, Macedonii, Chorwacji,Słowenii, Bułgarii, na Węgrzech i na Ukrainie oraz zostały zamieszczone w paru europejskich (Rosja, Węgry, Niemcy) i amerykańskich (USA) wyborach poetów polskich oraz poetów Europy Środkowej i Wschodniej (USA).

Jest laureatką konkursów literackich, zdobyła m.in. I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Jaszczurowy Laur” (Kraków, 1976), I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym Trzeciego Programu Polskiego Radia (ogłoszonym przez programy „Powtórka z rozrywki” i „60 minut na godzinę”), wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Janczarskiego (twórczość dla dzieci). W 2012r. otrzymała nagrodę Dzielnicy XI miasta Kraków w kategorii: Twórca.

Była redaktorką czasopisma dla dzieci „Główkolandia”, jest autorką wielu nagradzanych bajek i wierszy dla dzieci, drukowanych m.in. w „Misiu”, „Świerszczyku”, „Skarbie malucha”, „Króliczku”. Piosenki do jej tekstów śpiewają m.in. Skaldowie. Zajmuje się również krytyką literacką, a także pisuje w prasie, najczęściej na tematy związane z nauką. Jest autorką wielkiego cyklu wywiadów z polskimi uczonymi, drukowanych w „Dzienniku Polskim” oraz w czasopiśmie psychologicznym „Charaktery”. Należała do pierwszej, podziemnej „Solidarności”, nie należała i nie należy do żadnej partii politycznej. W  latach 80. podpisała jako członkini Koła Młodych przy ZLP znany list protestacyjny pisarzy polskich do władz w obronie wolności słowa.
Członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Jest wnuczką Franciszka Kusia.

Twórczość

12  zbiorów poezji:

 • Wiersze, Kraków 1978, samizdat w sześciu numerowanych egzemplarzach, okładka prof. Krystyna Wróblewska
 • Gdzieś jest ta oaza, Wyd. Literackie, Kraków 1981
 • Natura daje mi tajemne znaki, Warszawa 1988
 • Rajski pejzaż, Wyd. Suszczyński i Baran, Kraków 1995
 • Przekłady z zieleni, Wydawnictwo Plus, Kraków 2001
 • O, niebotyczna góro garów, Wydawnictwo Plus, Kraków 2004
 • Między tym a tamtym brzegiem, Collegium Columbinum, Kraków 2010
 • Beneath an Avalanche of Waking, chapbook of Mid-American Review, volume XXXI, Number 2, ISSN 0747-8895, 2011
 • Zioła i amaranty. Wybór wierszy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012
 • Żywi z Vistula River czyli Epitafia dla Przyjaciół, Znajomych, Znanych, Efemeryczna Misja Kosmiczna Art eMKa, Kraków 2016
 • Zagubione słowa, Efemeryczna Misja Kosmiczna Art eMKa, Kraków 2017
 • Zza wiśniowych zasieków, Efemeryczna Misja Kosmiczna Art eMKa, Kraków 2019

Wkrótce:

zbiorek żartobliwy:

 • Darcie pierza 

Wiersze w Antologiach:

 • „Sercem pisane. Wybór wierszy”. Biblioteczka repertuarowa miesięcznika „Kultura i Ty”, Warszawa 1978
 • „Drugi Krakowski Almanach Młodych”, WL, Kraków, 1980
 • „Poeta jest jak dziecko”, MAW, Warszawa 1987
 • „Wieczór jednego wiersza poetów krakowskich”, Kościół oo. Karmelitów Na Piasku, wtorek 18.października 1988; IX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie; wyd. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, Kraków 1988
 • „Od Staffa do Wojaczka Poezja polska 1939-1988, antologia, Bohdan Drozdowski i Bohdan Urbankowski, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991
 • „Shifting boarders”, Fairleigh Dickinson University, Madison, New Jersey 1993
 • „W imię miłości…” antologia wierszy miłosnych poetek polskich (Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 1995)
 • „Ambers aglow”, Host Publications, Inc, Austin, Texas 1996
 • „Snuć miłość. Antologia polskiej liryki miłosnej od XV do XX w.”, redakcja Włodzimierza Boleckiego, Świat Książki,Warszawa 1997
 • „Das Unsichtbare lieben”, Kirsten Gutge Verlag, Koln 1998
 • „Poezja i gwiazdy”, SPP Oddział Kraków, Plus, Kraków, corocznie od 1995 do 2008
 • „Krynickie Jesienie Literackie” antologia poetycka pod red.Gabrieli Matuszek,Kraków 2007
 • w:”Plamak”, bułgarska antologia poetów polskich,Sofia 2008
 • „Poezija jednannja. Wirszi z Krakowa”, Lwów, 2008
 • „Sdiełano w Polsze, wiek XX, pieriewody Andrieja Baziliewskogo”, Moskwa 2009
 • „A csend visszhangjai”, Cseby Geza, Keszthely 2010
 • “Byliśmy u Kornela”, WL, Kraków 2010
 • „Scattering the Dark”, wybór i edycja Karen Kovacik, White Pine Press, Buffalo, New York, 2016

Podręczniki szkolne:

 • w: „Słońce na stole”, podręcznik dla szkoły podstawowej III klasa, Katowice (książka została uznana za najlepszy podręcznik roku)
 • w: podręcznik instruktażowy dla nauczycieli przedszkoli

Mira Kuś jest także autorką przekładów wierszy z języka angielskiego. Tłumaczyła paru poetów amerykańskich i kanadyjskich (są to m.in. Katrin Talbot, Maja Trochimczyk, Karin Kovacik i przede wszystkim Dorothea Grossman). Część z tych tłumaczeń została pomieszczona w polskiej antologii wierszy o Chopinie ( angielski tytuł: Chopin with cherries. A tribute in verse. An anthology edited by Maja Trochimczyk), inne były drukowane w polskich periodykach literackich.
Mira Kuś była także konsultantem językowym amerykańskiej tłumaczki Karin Kovacik.

Patrz także: Kwiatki do laurki, Bibliografia, Zioła i amaranty

 

fot.KBK, Pośród gruboszy, 2017r.

 

MIRA KUŚ, born I Gorlice, in the teacher family – the poetess, essaist, children’s writer.

Biography

She graduated in physics at the Jagiellonian University.
She published her works in many journals and magazines including Parisian “Kultura”, “Twórczość”, “Odra” , “Znak”, Więź”, “Na Glos” (spoken and later published on paper), “Dekada Literacka”, “Arcana”. Since 2010 she has been publishing mainly on the Internet.
Translations of her poems appear in the foreign press, mainly in Germany and USA but also in Spain, Russia, Macedonia, Croatia, Slovenia, Bulgaria, Hungary, Ukraine,
They were posted in a few European (Russia, Hungary, Germany) and American (USA) selections of Polish poets and the poets in Central and Eastern Europe.

She is a winner/laureate/ of literary competitions. She won the First Prize in the all-Polish Poetry Competition “O Jaszczurowy Laur” (Cracow 1976), the First Prize in all-Polish Satirical Contest of the Third Polish Radio Program (announced by programs: “Powtórka z rozrywki” [“A repeat of Entertainment”] and “60 minut na godzinę” [“60 minutes per hour”], distinguished award in the Third all-Polish Contest for the name of Czesław Janczarski (children’s literature works).
In 2012 she was awarded by the XI District of Cracow in the category: Creator.

She was an editor of a magazine for children “Główkolandia”. She has been the author of many awarded fairy tales and poems for children, printed among others , in “Miś”, “Świerszczyk”, “Skarb Malucha”, “Króliczek”.

Songs based on her poems have been sung by „Skaldowie”.

Mira Kuś deals also with literary criticism and writes the press articles mostly on subjects related to science.
She is the author of a great series of interviews with Polish scientists, published in “Dziennik Polski” and the psychological journal “Charaktery”.

She was a member of the first, underground Solidarity. She has never been a member of any political party.
In the 1980th , as a member of “Koło Młodych” at The Union of Polish Writers, she signed the protest letter from Polish writers to the authorities in defense of the freedom of speech.
She has been a member of The Association of Polish Writers.

Mira Kuś is the granddaughter of Franciszka Kusia.

 

Literary Creativity

Collection of poetry:

 • Wiersze, Cracow 1978, samizdat in six numbered copies, cover – professor Krystyna Wróblewska
 • Gdzieś jest ta oaza, Literary Publishing House, Cracow 1981
 • Natura daje mi tajemne znaki, Warsaw 1988
 • Rajski Pejzaż, published by Suszczynski & Baran, Cracow 1995
 • Przekłady z zieleni, Publishing House Plus, Cracow 2001
 • O, niebotyczna góro garów, Publishing House Plus, Cracow 2004
 • Między tym a tamtym brzegiem, Collegium Columbinum, Cracow 2010
 • Beneath an Avalanche of Waking, chapbook of Mid American Review, volume XXXI, Number 2, ISSN 0747-8895, 2011
 • Zioła i amaranty, Selection of poems, Academic Bookstore, Cracow 2012
 • Żywi z Vistula River czyli Epitafia dla Przyjaciół, Znajomych, Znanych, eMKa, Cracow 2016
 • Zagubione słowa, eMKa, Cracow 2017

Poems in Antologies:

 • “Sercem pisane. Zbiór wierszy”, Repertoire Library of the monthly magazine “Kultura I Ty”, Warsaw 1978
 • “Drugi Krakowski Almanach Młodych”, Literary Publishing House, Cracow 1980
 • “Poeta jest jak dziecko”, MAW, Warsaw 1987
 • “Wieczór jednego wiersza poetów krakowskich”, Carmelite Church Na Piasku, Tuesday, October, 18 1988; IX Week of Christian Culture in Cracow; published by Department of Pastoral Care of the Metropolitan Curia, Cracow 1988
 • “Od Staffa do Wojaczka”. Polish Poetry 1939-1988, an anthology, Bohdan Drozdowski & Bohdan Urbankowski, Publishing House, Łódź 1991
 • “ Shifting boarders”, Fairleigh Dickinson University, Madison, New Jersey 1993
 • “W imię miłości…”, an anthology of love poems of Polish poets, Publishing & printing House “Adam”, Warsaw 1995
 • “Amber aglow”, Host Publications Inc, Austin, Texas 1996
 • “Śnić miłość”, Anthology of Polish love lyric poetry from XV to XX century”, Editorial Office of Włodzimierz Bolecki, World of the Book, Warsaw 1997
 • “Das Unsichtbare lieben”, Kirsten, Gutge Verlag, Koln 1998
 • “Poezja i gwiazdy”, Association of Polish Writers, Plus,Cracow, yearly from 1995 to 2008
 • “Krynickie Jesienie Literackie”, poetic anthology under editorial of Gabriela Matuszek, Cracow 2007
 • in: “Plamak” Bulgarian Anthology of Polish poets, Sofia 2008
 • “Poezija jednannja. Wirszi z Krakowa”, Lvov 2008
 • “Sdielano w Polsze wiek XX, pieriewody Andrzeja Baziliewskogo”, Moscow 2009
 • “A csend visszangjai”, Cseby Geza, Keszthely 2010
 • “Byliśmy u Kornela”, Literary Publishing House, Cracow 2010
 • “Scattering the Dark”, selected and edited by Karen Kovacik, White Pine Press, Buffalo, New York 2016

 

School Books:

 • in: “Słońce na stole”, a School Book for the third grade of the Primary School, Katowice (the book was recognized as the best textbook of the year)
 • in: The Instruction Manual Book for Kindergarten Teachers

Mira Kuś is also the author of poems translated from English. She translated several American and Canadian writers (among others: Katrin Talbot, Maja Trochimczyk, Karen Kovacik and first of all Dorothea Grossman).
Some of these translations have been included in the Polish anthology of poems about Chopin (the English title: Chopin with cherries. A tribute in verse. An anthology edited by Maja Trochimczyk).
The others were published in Polish literary periodicals.
Mira Kuś was also a language consultant for an American translator Karen Kovacik.

 

 

Comments are closed.

error: Content is protected !!